Atmanirbhar Bharat: Way forward through Entrepreneurship Development

Atmanirbhar Bharat: Way forward through Entrepreneurship Development May 28-31, 2024 SAMETI, Nagaland

CD: Dr. S Borua

CM: Mr. K Saikia